Το καθαρό ΒΒΙ και το BBIC έχουν ισάξιες κατασταλτικές επιδράσεις στην καρκινογόνο διαδικασία σε ποικιλία συστημάτων εντός και εκτός οργανισμού. Ο αναστολέας ΒΒΙ φαίνεται να είναι καθολικός παράγοντας πρόληψης καρκίνου. Το καθαρό ΒΒΙ και το BBIC καταστέλλουν την καρκινογένεση σε αρκετά συστήματα οργάνων και τύπους ιστών (έντερο, ήπαρ, πνεύμονα, οισοφάγος, στοματικό επιθήλιο, και κύτταρα αιματοποιητικής προέλευσης), και σε κύτταρα του επιθηλίου και συνδετικών ιστών. Το ΒΒΙ και το BBIC αποτρέπουν και καταστέλλουν κακοήθεις μεταπλάσεις εκτός οργανισμού και καρκινογένεσης εντός οργανισμού δίχως τοξικότητα.

*Kennedy AR “The Bowman-Birk inhibitor from soybeans as an anticarcinogenic agent”, American Journal of Clinical Nutrition, 1998, Vol 68, 1406S-1412S